સુરતના ક્ષેત્રમાં 200 સમાન કાર્યકર્તા હડતાલ, મજબૂત વિકાસ, સમાન વેતનની માંગ

0
35


સુરત માંગના ક્ષય વિભાગમાં 200 સમાન વ્યક્તિ હડતાલ, સમાન વિકાસ, સમાન વેતનની

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here