પક્ષીઓનાં ટોળેટોળાં છેલ્લાં 13 વર્ષથી આ વ્યક્તિની અગાશીએ દાણા ચણવા આવે છે.

0
46
પક્ષીઓનાં ટોળેટોળાં છેલ્લાં 13 વર્ષથી આ વ્યક્તિની અગાશીએ દાણા ચણવા આવે છે.

પક્ષીઓનાં ટોળેટોળાં છેલ્લાં 13 વર્ષથી આ વ્યક્તિની અગાશીએ દાણા ચણવા આવે છે.

Posted by Pulse365 on Saturday, November 7, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here