કચ્છમાં માતાના મઢના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારે રૂપિયા 30 કરોડ ફાળવ્યા છે.નારાયણ સરોવરના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે.

0
50
કચ્છમાં માતાના મઢના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારે રૂપિયા 30 કરોડ….

કચ્છમાં માતાના મઢના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકારે રૂપિયા 30 કરોડ ફાળવ્યા છે.નારાયણ સરોવરના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે.

Posted by Pulse365 on Thursday, November 12, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here