એ દિવસ જ્યારે પ્રથમ વડા પ્રધાન નહેરુએ 63 વર્ષની ઉંમરે અનુભવી ખેલાડીની જેમ ક્રિકેટમાં હાથ અજમાવ્યો.

0
94
એ દિવસ જ્યારે પ્રથમ વડા પ્રધાન નહેરુએ 63 વર્ષની ઉંમરે અનુભવી.

એ દિવસ જ્યારે પ્રથમ વડા પ્રધાન નહેરુએ 63 વર્ષની ઉંમરે અનુભવી ખેલાડીની જેમ ક્રિકેટમાં હાથ અજમાવ્યો.

Posted by Pulse365 on Friday, November 13, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here